Unitárius tudástár
Unitárius Könyvtár-Levéltár, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.


Tartalomjegyzék táblázatban:   Excel 2003-xls  -  Kereshetõ HTML


Unitárius folyóiratok:

- Unitárius Élet 2024

- Unitárius Élet 2000-2023

- Unitárius Élet 1947-1999

- Unitárius Értesítõ 1922-1944

- Unitárius Jövendõ 1939-1942

- Unitárius Szószék  1908-1943

- Unitárius Közlöny 1887-2017 - (digitalizálta ArcanumKft.)

- PARTIUM   - Irodalmi, mûvészeti folyóirat, Kiadja a Kelet-magyarországi Szabadelvû Protestáns Kör  és az Unitárius Alkotók Társasága - UART -

- HÍRLEVELEK - (BUE, Debrecen, Pestszentlõrinc)

   300 év  1568-1868

   400 év  1568-1968

   450 év  1568-2018

Interneten elérhetõ folyóiratok:
Keresztény Magvetõ:
-
http://epa.oszk.hu/kereszteny_magveto
- http://eda.eme.ro/handle/10598/16264
Unitárius Közlöny:
-
http://epa.oszk.hu/unitarius_kozlony

- A láng

- Unitárius Ösvény  - pdf
- Unitárius Ösvény - htm
- https://unitarius.org/document/unitarius-osveny/

- Unitárius Ösvény hanganyaga  

- Régi fényképek

- Unitárius Énekeskönyv - tömörítve 778 MB   letöltés

             https://unitarius.org/document/enekeskonyv/

Unitárius Korálkönyv 

- https://unitariuskultura.hu/   - Magyarországi Könyvtár-Levéltár - Budapest

- https://www.unitas.hu/  - Egyházi Könyvtárak közös portálja 

- Mit hisznek az Unitáriusok?    

- Beszédek a Keresztény Magvetõben

- Beszédgyûjtemények

- Gellérd Imre beszédek

- Online olvasható unitárius könyvek és dokumentumok

- Felolvasások - több anyag egy pdf dokumentumban.

- Unitárius Passió - pdf

- Unitáriusok más szemmel

- Falinaptárok 

CENTER FOR FREE RELIGION

Unitárus Egyházi Irodalom

Rólunk írták:

Gönczöl Andrea: Egy 18. századi unitárius dialógus a képek imádásáról 

Dobany60 - benne: Barangolások Erdõvidéken - 169. oldaltól  

Káldos János:  "Az  Unitárius Pláton" - Enyedi Gyorgy   

Molnár Dávid disszertáció: A dési per és az unitárius írásbeliség   

Zoványi Jenõ - Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti lexikon 

Pintér István: Új írások - régi témákban - Forrás:  http://mek.oszk.hu/08700/08766/08766.pdf 

SZENTPÉTERI MÁRTON–VISKOLCZ NOÉMI: EGY REFORMÁTUS–UNITÁRIUS HITVITA ERDÉLYBEN 1641-BEN

Hubert Gabriella: Az unitárius éneklés kezdetei - Forrás: http://epa.oszk.hu/02100/02190/00551/pdf/EPA02190_KM_2017_2-3_165-176.pdf

KESERÛ GIZELLA:  Az erdélyi unitárius egyház megkésett konfesszionalizálódása és a lengyel testvérek a 17. század elején

Hevesi Andrea: Balassi-versek az unitárius énekhagyományban  -  Forrás:  http://epa.oszk.hu/02100/02190/00551/pdf/EPA02190_KM_2017_2-3_247-279.pdf

Símig Ákos és Simigné Fenyõ Sarolta: Brassai Sámuel hatása a nyelvtudomány és a fordítástudomány és a tantárgypedagógia fejlõdésére  -  Forrás:  https://docplayer.hu/11134200-Brassai-samuel-hatasa-a-nyelvtudomany-a-forditastudomany-es-a-tantargypedagogia-fejlodesere-simig-akos-simigne-fenyo-sarolta.html

Jakab Albert Zsolt: Ez a kõ tétetett ... Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440-2012)

Illés Tamás: Unitáriusok a Székelyföldi megyékben - 1850-2011  -  Forrás:  https://www.foldrajzitarsasag.hu/downloads/foldrajzi_kozlemenyek_2016_140_evf_2_pp_152.pdf

Dr. Endes Miklós: Erdély három nemzete és régi vallása autonómiájának története  -  Forrás: http://mtdaportal.extra.hu/books/endes_miklos_erdely_harom_nemzete.pdf 

Új anyagok:

Az Unitárius keresztény életeszmény - pdf

Nemzeti Örökség Intézete  - védett unitárius sírok 

Unitárius közösségek

Chehadé-Boér Judit: Józan Miklós és Perczelné Kozma Flóra gyümölcsözõ munkakapcsolata  -  PDF

Emlékkönyv a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség  megalapításának és templom-szentelésének emlékére - PDF

Magyarság és vallás 1942. - lelkészkonferencia anyaga - PDF

Szent-Iványi Sándor: Még csak egy félév az élet  - PDF

Aranyosrákosi-Székely Sándor: A székelyek Erdélyben - PDF

Unitárius konfirmációi emlék - PDF 

Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a fõváros vallási életében (1869-1949)

Bencze Áron: Enyedi György unitárius püspök egyházi és irodalmi munkássága   

Dr. Borbély István: A régi Torockó  

Tóth György: David Ferenc emlékezete   -  Forrás

Dr. Czire Szabolcs: Az ember mint Isten képmása 

Írások gyûjteménye  -  Forrás:  http://epa.oszk.hu/02100/02190/00551/pdf/EPA02190_KM_2017_2-3.pdf

Kádár József és Kozma Ferenc munkásságának jelentõsége az erdélyi magyar gazdasági kultúrában  -  Forrás:  http://193.231.19.17/kozgazdaszforum.ro/admin/upload/329_2016_3_cikkecske4.pdf

Karádi Pál unitárius püspök

Horn Ildikó:  Az Unitárius elit strategiái    

Horn Ildikó: Hit és hatalom * Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története  -  könyvismertetõ 

Balázs Mihály: Vallásszabadság és bevett vallások Erdélyben a 16. században - megjelent a PARTIUM 2018. õszi számában 

Molnár Dávid: Református-unitárius templomviták (1615-1648)

Vass, Erika (2015) Unitárius hitélet székelyföldi lokális kultúrák tükrében. Kézirat. -  FORRÁS

Balázs Mihály: Hitújítás és egyházalapítás között  --  Forrás:  http://real.mtak.hu/54774/1/Balazs%20Mihaly%20Hitujitas%20es%20egyhazalapitas%20kozott.pdf

Dr. Balázs Mihály anyagok

Dr. Kovács Sándor

Dr. Czire Szabolcs

Dr. Rezi Elek 

Dr. Koppándi Botond Péter  

Gromon András 

Unitárius nagyjaink és munkáik - tanulmányok, írások
               - Balázs Ferenc - 4 könyve

Doktori Disszertációk unitárius témában 

1956-os elítélt teológiai tanárok, lelkészek és teológusok 

Évfordulós naptár  -  docx


Könyvek, füzetek, kiadványok:

- 1900 elõtti anyagok:
                            - Teológiai munkák
                            - Történeti munkák
                            - Szószék, úrasztala

                                   - Channing munkái
                                   -  Enyedi György

- 1900-1925 közötti anyagok:
                            - Teológiai munkák
                            - Történeti munkák
                            - Szószék, úrasztala

- 1926-1950 közötti anyagok:
                            - Teológiai munkák
                            - Történeti munkák
                            - Szószék, úrasztala

                                   Balázs Ferenc - 4 könyve

- 1951-1999 közötti anyagok

- 2000 utáni anyagok

Dokumentumok Angol nyelven

.

.

Unitárius Káté - Magyar

Catehismul Unitarian - RO

Unitarisk_Katekisme - Norwegian

Catechismo Unitariano Ungherese - Italiano

Unitarian Catechism  - English

The Racovian Catechism - summary

Racovian Catechism - PDF


A világhálón más digitális oldalakon található unitárius (vonatkozású) anyagok:
Interneten elérhetõ anyagok!

- Aranyosrákosi Székely Sándor: Unitária vallás történetei Erdélyben  
- Székely Sándor: Unitária vallás történetei Erdélyben (1840)
- Aranyosrákosi Székely Sándor: Erdélyország történetei hiteles kútfõkbõl
- Balázs Ferenc: A rög alatt - mp3
- Benda Kálmán: Az 1568. évi tordai országgyûlés és az erdélyi vallásszabadság 
- Benda Kálmán: Unitáriusok a Hódoltság-kori Dél-Baranyában 
- Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában 
- Bölön Farkas Sándor: Utazás Nyugat-Európában  
- Bölöni Farkas Sándor: Naplótöredék  
- Borbély István: A régi Torockó
- Borbély István: Heltai Gáspár  
- Dávid Ferenc: Rövid útmutatás 
- Enyedi György válogatott mûvei
- Fóris-Ferenczi Rita: A visszahatás kifejezése a magyar nyelvben történeti megközelítésben  
- Gaal György: Magyarok utcája  
- Gál Kelemen: Brassai küzdelmei a magyartalanságok ellen  
- Gál Kelemen: Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora
- Heltai Gáspár: Száz fabula
- Jakab Elek: Kolozsvár története  
- Jakab Elek: Székely telepek Magyarországon   
- Jókai Mór: Egy az Isten c. regénye 
- Kelemen Lajos : Kõváry László: A magyar unitáriusok története a XVIII. és XIX. században, emlék- és életiratokban
- Kelemen Lajos: Három erdélyi mennyezet - festésrõl 606-614 [1.51 MB - PDF]
- Kincses Kolozsvár - cikksorozatok
-
Kõváry László: Erdély földe ritkaságai 
- Kõváry László: Erdélyország statistikája 
- Kõváry László: Száz történelmi rege 
- Kõváry László: Székelyhonról 
- Kõváry László: Történelmi adomák    
- Kriza János: Mesék   
- Kriza János: Vadrózsák 
- Kriza-Album  
- Mikó Imre: A bércre esett fa  
- Orbán Balázs: A Székelyföld leírása  
- Orbán Balázs: Torda város és környéke
- Paleologus Jakobus: Epistola ...  
- Páskándi Géza: Vendégség  - PDF
- Szabédi László versei   
- Dr. Tóth György - Dávid Ferenc emlékezete   
- Zoványi Jenõ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon 
- Wesselényi Polixénia: Olaszhoni és sweizi utazás  /  2. példányban a könyv

Unitárius költészet  - Interneten elérhetõ anyag!

Todai János és az unitárius zsoltárfordítás  - Interneten elérhetõ anyag!

Unitárius vonatkozású könyvek, írások az Interneten  - Interneten elérhetõ anyag!

E-könyvek  - Interneten elérhetõ anyag!


Sorozatok- gyûjtemények:
- Unitárius Kis Könyvtár 
- Unitárius Füzetek  
- Unitárius Könyvtár  
- Unitárius Kereszténység  
- Unitárius történelem  
- Unitárius Szószék  
- A Keresztény Magvetõ füzetei  
- Énekes könyvek  
- A Dávid Ferenc Egyletrõl  
- Mai Füzetek 
- Imádságos könyvek  
- Évkönyvek
- Életrajzok 
- Dr. Iván  László munkássága (Jancsi László, Igaz Látó)
- Dr. Iván Lászlóról
- Józan Miklós
- Perczelné Kozma Flóra 
- Szent-Iványi Sándor
- Gyallay Pap Domokos 
- Versek

Unitárius nagyjaink

Gyászjelentések

Unitárius nagyjaink sírja Budapesten és Magyarország területén

- Bartók Béla áttérési bejegyzése a Budapesti Unitárius Egyházközség betérési nyilvántartásában

- Brassai Sámuel (1800-1897) akadémikus, unitárius tudós, a kolozsvári egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító munkásságának és az életében róla megjelent írásoknak a kronológiája

- Takács Jenõ: Toccata Mistica - kórusmû - emlékezés a Tordai Országgyûlésre

- Páskándi Géza: Vendégség 
- Páskándi Géza: Vendégség  - PDF
- Páskándi Géza - Erdélyi Triptichon - Püspök-drámák 

LITERATURA - 1929 - Könyvheti különszám ( Supka Géza: Könyvhét )

Unitárius Pantheon

Unitárius templomok

Egy az Isten - ismeretterjesztõ könyv

Közös énekek - katolikus - evangélikus - református - unitárius

Csíksomlyói Bucsu - összegyûjtött anyagok


 

(Digitalizálta PDF formátumban 2002-tõl folyamatosan - Léta Sándor a MUE megbízásából)

(utolsó módosítás 2024. január)

(C) Minden jog az Unitárius Egyházé