Teológiai munkák

52

Kereszténység és Unitarizmus

 


A keresztény imádkozás - DOC PDF  -  HTML
 

Jézus emberarca
 

1- Halál és Álom; A Halál és az Ember, Cserép az Ember,
A földi világ és a Lélek
;
2 - Mint a szél  ...                                                              
3 - Isten és a bűnösök, Hit                                                 
4 - Alázatosság                                                                  
5 - A vagyonkezelő; Jó szív; Elkérik a te lelkedet tőled .....;
Hídépítés ...   Viszontlátásra ...

 


 

Előszó - az olvasóhoz
Realista út egy modern teizmushoz
Egy modern teizmus kinyilatkoztatás nélkül
Egy modern teizmus és a humanista mozgalom
Egy modern teizmus és a nagy misztériumok
Egy modern teizmus és az isteni rokonszenv
Egy modern teizmus és bizonyos nehézségek
a vallás gyakorlásában

Egy modern teizmus és a lelki evolúció
Egy modern teizmus és az élet értelme

 

Előszó
Isten
Jézus
Szentlélek
Biblia
Ima
Bűn - bűnbocsánat
Üdvösség
Örök élet
Vallás és erkölcs
Hű szolga
A reformátorok emléke
Ismertető jegy
Ésszerű hit
Sorsközösség
"Mindenre van erőm ..."

Egy természettudós hite

 

A vallás s nemzeti eszme

 

Hiszek egy Istenben ...

 

1. Bevezetés; A vallás az ember tulajdona;
Valláslélektan módszerei
;
2. A vallás tudományos kutatása              
3. A vallás eredete - különféle elméletek; 
A vad ember világnézete, Természetfölötti és
ember közötti viszony
;
4. A világ fejlődése; Törzsi - nemzeti vallások;
Egyetemes vallások
.
5. Mi tehát a vallás?                                    
6. A vallás létjogosultsága.                          
7. Az új lélektan és a vallás.    

 A fordító és a szerző előszava                      
 I. A tekintély egyháza és a lélek egyháza             
 II. Történeti rész                                                  
III. Vannak-e bűnei a lélek egyházának?              
IV. A lélek egyháza, mint "ecclesia militans"         
V. A lélek egyháza, mint "ecclesia triumphans"   
Jegyzetek

  

 

I. rész | II. rész | III. rész | IV.rész
  

Jézus imádásának veszedelmei
  

A rög alatt - mp3

 

Bevezető  |  I. rész  | II. részIIIA. rész  |  IIIB. rész 

Istenországa munkásai

 

Magyarság és vallás

 

Magyar nemzeti hit- és erkölcstan
  

Örök reformáció 

Világnézetünk válsága
 

Bizonyosság a vallásban 

1-29. oldalak  

30-62. oldalak
  

A jelenkor Jézusa

 

Ferencz József: Emlékeimből

 

Hogyan lett Dávid Ferenc untáriussá?
  

Pethő István: Hittankönyv

 

Igaz keresztény magyar hitvallás

 

A Biblia misszió és célja

 

Az unitarizmus fejlődése

 

Dávid Ferenc és a tömeg
 

Öntudatos unitarizmus 
 

Régi igazságok új köntösben I.

 

Régi igazságok új köntösben II.

 

Az unitárius ifjúság szerepe ...

 

I-II. rész  |  III. rész  |  IV. rész  | V. rész

  

A magyar nemzet hivatása ...

 

Tartalom

 

Kérdések és feleletek 

Ébresztgetés

 

Az Istenről való felfogás ...

 

Tartalomjegyzék
1-28 oldalak  |  28-58 oldalak  |
58-97 oldalak  |  98-123 oldalak 

Benczédy Pál: Hit és erkölcstan

 

1-9 oldalak - A hittan fogalma  |  10-26 oldalak - Unitárius hittan
27-34 oldalak - Alapfogalmak
 

A szombatosság vádja

 

Benczédi Pál: Erkölcstan

 

Dávid Ferenc vallása

 

Isten felé

 

Protestantizmus és unitarizmus

 

Varga Véla: Hit és vallás

 

Erasmus és az erdélyi unitáriusok

 

Egy Istenünk, egy Magyar Hazánk

 

 

Korunk lelki válsága
 

 

Vissza a Főoldalra

(C)  Minden jog az Unitárius Egyházé!

Még több anyag!