Doktori disszertációk unitárius témában

 

Korzenszky Richárd OSB perjel:  A XVII. századi magyarországi unitárius énekköltészet  -  Infó  -  Disszertáció  - Egyéb

         Korzenczky Richárd OSB :  Kassai István énekgyűjteményei  -  FORRÁS   

Gellérd Imre  a Doktori disszertációját a prédikációirodalom és szertartásrend / homiletika és liturgia/ tárgyköréből merítette  Infó  -  Disszertáció  - Egyéb

Simén Dániel:

Abrudbányai Fikker János a kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1938).

Lőrinczi Mihály:

Kovács Lajos: Az eszkatológiai iskola és ellenfelei

Erdő János:

Szabó Árpád:

Rezi ElekFerencz József unitárius püspök munkásságára Infó  -  Disszertáció  - Egyéb

Szent-Iványi Ilona: Az egyezkedés lehetőségei. Adalékok a Keresztény- Iszlám vallásközi párbeszéd  legújabb történetéhez  -  Infó  -  Disszertáció  - Egyéb-Forrás

Kovács Sándor: Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században  -  Infó  -  Disszertáció  - Egyéb

Czire Szabolcs: A történeti Jézus-kutatás a XX. század utolsó évtizedeiben  -  Infó  -  Disszertáció  - Egyéb-Honlap 

Koppándi Botond Péter:  Az "Új Homiletika" mozgalom és az amerikai protestáns  prédikálás megújítása - Infó  -  Disszertáció  - Egyéb

Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869-1949) -  Infó  -  Disszertáció  - Egyéb  - Forrás  - Arcanum online 

Tódor Csaba - Infó  -  Disszertáció  - Egyéb

Pál János: Ellenállás, alkalmazkodás, kiszolgálás. Az Unitárius Egyház szerepkörei (1945–1965)   -  Infó  -  Disszertáció  - Egyéb

Molnár Lehel: Az unitárius püspöki vizitáció rendszere a kora újkorban   - Infó  - Disszertáció 

 

Horn Ildikó: A hatalom pillérei. A politikai elit az Erdélyi fejedelemség megszilárdulásának korszakában. (1556-1588)  -  Infó  -  Disszertáció  -  Egyéb  -  Forrás 

Hevesi Andrea: A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány - Infó  -  Disszertáció  - Egyéb-Forrás

Gönczöl Andrea: A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. századderekán -  Infó  - Disszertáció  - Egyéb  

Molnár Dávid: Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében  -  Infó  -  Disszertáció  - Egyéb-Forrás

Túri Tamás: Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16–18. század).  -   Infó  -  Disszertáció  - Egyéb-Forrás

Molnár Erzsébet: Brassai Sámuel általános pedagógiai és nyelvpedagógiai nézetei  -  Infó-Forrás  -  Disszertáció  -  Tézisek 

 

Dán Róbert:  Az antitrinitárius ideológiai mozgalmak a XVI–XVII. században (Akadémiai doktori értekezés, 1982).  -  Forrás   -  Életrajz  -  A hazai antitrinitárius irányzatok hátteréhez  

 

Nagy Sándor: A házasság felbontása Budapesten a 19. században  - benne sok unitárius hivatkozással     -   Disszertáció  -  Forrás 

Jakab Albert Zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron  - benne sok unitárius hivatkozással  -   Disszertáció  -  Forrás  

Szabó András Péter: Haller Gábor -  egy 17. századi erdélyi arisztokrata életpályája -  Disszertáció  -  Forrás 

Lovas Borbála: Textológiai és értelmezésbeli kérdések Enyedi György magyar nyelvű munkáiban. A prédikációgyűjtemény  -  INFÓ  -  Egyéb-Lovas Borbála  

 

Unitárius Egyházi Irodalom:  https://hu.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A1rius_egyh%C3%A1zi_irodalom