Dokumentumok: Unitárius nagyjaink és munkáik!

Ki volt Balázs Ferenc?
Balázs Ferenc hitvallása
Közérthető Evangélium rtf.
Dr. Rezi Elek: Balázs Ferenc teológiája
Balázs Ferenc versek
Balázs Ferenc mesék
Balázs Ferenc: A lélek-Isten hívője
Balázs Ferenc: A nyilvánvaló Isten
Balázs Ferenc: Szabadság

Rög alól bejárni a kerek világot

Ki volt Bartók Béla?
Bartók Béka születése 125. évfordulójára
Bartók Béla halála 60. évfordulójára
Id. Bartók Béla életrajza
ifj. Bartók Béláról  pdf.
Bartók Béla emlékház
ifj. Bartók Béla - Apámról 
Bartók Béla honlap
Bartók Béla Unitárius Egyházközség

Ifj. Bartók Béla: Apámról

Ki volt Brassai Sámuel?
Brassai Sámuel munkássága 
Brassai Sámuel
A polihisztor
Brassai Sámuel elméleti liceum, Kolozsvár
Brassai Sámuel szakközépiskola, Debrecen
Brassai Sámuelről
Molnár Lehel: Brassai Sámuel, a százzal haladó
Fitz József:  Brassai monográfia    - PDF
Összefoglaló!


Ki volt Dávid Ferenc?
Dávid Ferenc a következőket írta fogságában
Dávid Ferenc: De falsa et vera ...
Dávid Ferenc Breviárium
Dávid Ferenc: Rövid magyarázat
Dávid Ferenc: Rövid útmutatás
Dr. Boros György: Dávid Ferenc teológiája
Gy. Pap Domokos: Dávid Ferenc életrajza
Szász János: Dávid Ferenc
Simén Domokos: Dávid Ferenc
Páskándi Géza: Vendégség - részlet
Páskándi Géza: Vendégség - dráma teljes szövege


Ki volt Erdő János?
A tekintély forrása a vallásban
A türelem és határai
Az ember és a világ szolgálatában

A tordai edictum teológiai alapja
Az Unitárius Egyház történetének rövid éttekintése   
Dávid Ferenc biblicizmusa
Dávid Ferenc és a vallási türelem
Egységünk a különbözőségben
Jézus erkölcsi tanítása
Jézus istenfogalma
Hiszek egy Istenben
Vallás és emberszolgálat
Útmutató tanulságok
Csíkszentkirályi Bors Mihály végrendelete 

Vallomások (Ki volt Gellérd Imre?)
A Liberté rabja
Dr. Gellérd Imre megemlékezés  pdf.
Gellérd Imre konferencia
Gellérd Imre prédikációk
Bővebben .


Ki volt Szervét Mihály?
Rázmány Csaba: Szervét emléktábla avatás
Gerlóczy Ferenc: Szervét Mihály, az áriánus (HVG)
Servetus halálának 450. évfordulójára emlékezünk
Szervét Mihály Konferencia Budapesten (2003. november 29-30) 
Fényképek a konferenciáról

Keresztény Magvető

Balázs Mihály: Kálvin és Szervét


Ki volt Varga Béla?
Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
Dávid Ferenc és az unitárius vallás
Hit és vallás
Unitarizmus és individualizmus rtf.
Unitarizmus és racionalizmus  rtf.

          Ki volt Orbán Balázs?
          Orbán Balázs linkgyűjtemény

          Orbán Balázs mek.iif.hu
          Orbán Balázs: Csikszereda
          Orbán Balázs: Sepsiszentgyörgy
          Orbán Balázs: 1848
          Orbán Balázs: Borszék

Perczelné Kozma Flóra élete
Channing szelleme
Idézetek P.Kozma Flórától
P. Kozma Flóra munkássága
A modern kereszténység missziója a XX. században pdf
Szász Adrienne: P.Kozma Flóra élete és munkássága pdf

Ki volt Paget János (John Paget)?
Paget tanulmány
Lásd a wikipédiában
Lásd a Magyar írók élete és munkáik

Szentkatolnai Bálint Gábor
Sz.Bálint Gábor újjraértékelése  
A harminc nyelven beszélő tudós zseni
Konferencia - mult-kor
Mit tudunk még Bálint Gáborról?
Kelemen Miklós - Bálint Gábor
Obrusánszky Borbála - Bálint Gábor

Dr. Iván Lászlóról
Dr. Iván  László munkássága

Kriza-Album  - pdf - 1892

- Muzsnai (Szász) Ferenc versei - elszavalja a költő 

 

 

 

- Imádságok

- Imakönyv  - online

- Egy az Isten - unitárius imák

 

 

13 gyökér egy gyökértelen kornak - pdf. - Peter Raible - Unitárius Közlöny  1999. január-február

Az Unitárius vallás

Az Unitárius Egyház 1967-1948 - dok

A mai Unitárius hitelvek kialakulásának története - Keresztény Magvető 1923.  PDF

A Pécsi Disputa emlékére  (Unitárius Élet  1993. szeptember-október)

Az őskereszténységtől a reformációig -  Unitárius Kis Tükör

A húsvéti ünnepkör népszokásai - Dr. Molnár István

Húsvéti zászlós hajnalozó-öntöző szokás Tordátfalván - Dr. Molnár István

Adorjáni Julianna által összegyűjtött hiedelmek

Adorjáni Rudolf: Temetési szokások 

Adorjáni Rudolf : Kisgyermek temetése Vámosgálfalván

Adorjáni Rudolf: Életünk a fa sorsa - böjti egyházi beszéd

Adorjáni Rudolf:  A désfalvi magyarok, karácsony – újév ünnepkori szokásai

Adorjáni Rudolf: 1848 Dicsőszentmártonban

Adorjáni Rudolf:   A Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör utolsó párciálisa

Bajor János: Vallásunkról - röviden

 

Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja  

Balázs Mihály: Vallásszabadság és bevett vallások Erdélyben a 16. században - megjelent a PARTIUM 2018. őszi számában

Balázs Mihály: Hitújítás és egyházalapítás között  --  Forrás:  http://real.mtak.hu/54774/1/Balazs%20Mihaly%20Hitujitas%20es%20egyhazalapitas%20kozott.pdf

Balázs Mihály anyagok

 

Balázsi László: AZ   IRODALOM  A  PRÉDIKÁCIÓBAN   ( 1.rész )

Barabás István: Egy magyar keresztény unitárius hitvallás

Beke György írásai az Interneten

Benczédi Pál: Bibliai történetek

Benczédi Pál: Angol és amerikai unitárius hitelvek   PDF

Dr. Borbély István: Az imádság

Dr. Borbély István: A régi Torockó  

Dr. Boros György: Dávid Ferenc teológiája

Dr. Boros György: Szívemet hozzád emelem - imák nők számára 

Dr. Boros György: Keresztelés az Unitárius Egyházban

Bencze Márton: Ó- és Újszövetség összefüggése

Beszélgetés Kővári Zoltán nyugalmazott biológia tanárral, békési unitárius szórvány presbiterrel  - doc

Dr. Csíki Gábor: Hiszek egy Istenben

Dr. Csiki Gábor: Gondolatok a hit világából

CSÍKSZENTKIRÁLYI  BORS  MIHÁLY  VÉGRENDELETE

Döntéseink nagypéntek és pünkösd között (Kvári) - Unitárius Közlöny 2004. március-április -

 

Enyedi György - Rövid válasz  - Forrás:  Enyedi György válogatott művei a TÉKA sorozatban

Enyedi György  - Részlet az Explicationesből  - Forrás: Enyedi György válogatott művei a TÉKA sorozatban

Enyedi a szépíró püspök   dokx

Enyedi György unitárius püspök beszéde   pdf

Enyedi György válogatott művei - 08787  

Enyedi György - Unitárius arcképcsarnok - 1999  - rtf

Lovas Borbála: Enyedi György szerkesztett prédikációskötete új megvilágításban  - Forrás  http://epa.oszk.hu/00000/00001/00439/pdf/EPA00001_ItK_2016_1_047-054.pdf

Lovas Borbála: Textológiai és értelmezésbeli kérdések Enyedi György magyar nyelvű munkáiban

Lovas Borbála: Enyedi_Non_multa_sed_multum._Parhuzamos_beszede   -  Forrás:  http://real.mtak.hu/57563/6/73_enyedi_Non_multa_sed_multum._Parhuzamos_beszede.pdf

Lovas Borbála: Bibliafordítások Egyedi György prédikációiban   -   Forrás:  http://real.mtak.hu/62293/1/LB_Bibliaforditasok_KM_2017.2_3.boritoval_u.pdf 

Lovas Borbála: Unitáriusok Egyetemjárása

Lovas Borbála: Tükörben való látás 

 

Egyháztörténelem gyermekeknek 

Fazakas György: Hadifogságom Bretagne-ban

Ferenczi Enikő: Halálközelben - naponta 

Ferenc József püspök levele a norvég unitáriusokhoz 1909-ben

Gagyi László: Egyedül (Dávid Ferenc) 

Gálfi Lőrincz: Ki volt Jézus?

Gálfi Lőrinc:  A jelenkor Jézusa

Gazdag Árpád: Az unitarizmus jövője  - PDF

Gazdag Árpád: Hit és humanizmus  -  PDF

Gellérd Imre: A prédikáció időszerűsége

Gy. Pap Domokos: Dávid Ferenc életrajza

Gy. Pap Domokos: Egy végrendelet története

Dr. Donald Sz. Harrington: A jellem általi üdvözülés

Habsburg Ottó: Lehet boldog Magyarország az EU-ban?

Habsburg Ottó látogatásának összefoglalója

Hittan - Erkölcstan 

János Zsigmond és Dávid Ferenc látogatása Brassóban - 1568

Jakab Dénes: Ősi hitvilágunk emlékei a néphagyományban és szokásokban

Józan Miklós: Mit hisznek az unitáriusok?

Józan Miklós: A fejedelem és papja 

 

Kálnoki Kiss Tamás: Emlékezés Kelemen Lajosra 

Kálnoki Kiss Tamás: Id. Kozma Mihály

Kálnoki Kiss Tamás: Egy elfelejtett Kriza okirat

Kálnoki Kiss Tamás: Márkos Albert önéletrajza  

 

Kelemen Attila: Kopjafaavatás Felsőrákoson

Kelemen Miklós: A budapesti unitárius egyházközség története

Kelemen Miklós: Heltai Gáspár

Kelemen Miklós: Enyedi György

Kelemen Miklós: Szentábrahámi Mihály

Kelemen Miklós: Aranyosrákosi Székely Sándor

Kelemen Miklós: Brassai Sámuel

Kelemen Miklós: Ferencz József

Kelemen Miklós unitárius írókról való összeállítása

Kelemen Miklós: A XVI. század nyomdái és nyomdászai  -  Unitárius Élet 1998. július-augusztus

Kelemen Miklós - Mit tudunk még Bálint Gáborról?

Kelemen Miklós - Bartók Béla unitárius zenész kortársai

Kelemen Miklós - Bálint Gábor Konferencián való hozzászólása 2006.12.08-án

Kelemen  Miklós: - Borbély Sándor életrajza  - 2007

Kelemen Miklós: - Borbély Sándorral foglalkozó irodalom

Kelemen Miklós - Gelei József életrajza  -  2008

Kelemen Miklós közlő: Borbély Sándor imája apja halálára

Kelemen Miklós közlő: Borbély Sándor naplója

Kelemen Miklós: Paleologus Jakabról

Kelemen Miklós: A Biblia éve - 2008

Kelemen Miklós: Unitáriusok a magyar irodalomban

Kis Biblia

Kiss Mihály - 1809-1889 - Árkos - lelkész esperes

Kovács Sándor: Unitárius nagyjaink sírkövei a házsongárdi temetőben

Kovács Sándor: Paget János .pdf - Megjelent a Keresztény Magvető 208/2 számában

Lakó Elemér: A Kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtára kölcsönzőinek magyar irodalmi és politikai olvasmányai 1813–1848 között

László Gyula:  A honfoglalás

Léta Sándor: Az egyház a világhálón

Léta Sándor: A történeti Jézus-kutatás új korszaka - DOC - megjelent a Theologiai Szemle 2000/. számában

Léta Sándor: Jézus történeti alakja és annak ismerete  - tanulmány sorozat -

LÖRINCZI   LÁSZLÓ:  ÍGY  OLVASSUK  A  BIBLIÁT

Lőrinczi László: Vallok a hitemről

Lőrinczi László: Balázs Ferenc

Lőrinczi László: Balázs Ferenc vallása

 

Máté Ernő - "Új" Retorika  I. rész

Máté Ernő - "Új" Retorika II. rész

Máté Ernő - Hitünk folyamata 

Máté Ernő - Vagyok, aki vagyok  -  A dialógusról  

Máté Ernő - Húsvéti gondolatok

Máté Ernő - A hit Isten ajándéka

Máté Ernő - Tudomány és vallás

Máté Ernő - Egy kis kvantumfizika  ...

Máté Ernő - Újévi gondolatok 2007

 

Márkó Laci portlandi beszéde - 2003. november 10. 

Márkó Laci: A palást árnyékában - 2002. 08. 28.

Márkó Laci: Az egyház napszámosai

Mikó István: Mikó Imre

Mikó István: 100 éve született ifj. Bartók Béla

Mikó Imre: Jókai Torockón

Mikó Imre: Balázs Ferenc 75

Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: Csíksomlyói búcsú

Molnár B. Lehel: A SZENTLÉLEKRŐL SZÓLÓ TANÍTÁS UNITÁRIUS HITTANTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

Molnár B. Lehel: Az Erdélyi Unitárius Egyház intézményrendszere

Molnár B. Lehel: Az őszi hálaadás időpontja

Molnár B. Lehel: Brassai Sámuelre emlékezve

Molnár B. Lehel: A vallási türelem előzményei Erdélyben

Molnár B. Lehel: Kriza János és az 1868. évi emlékzsinat  - Forrás:  http://epa.oszk.hu/02100/02190/00531/pdf/EPA02190_KM_2011-4_426-437.pdf

Muszka Ibolya: A magyar nyelvű unitárius sajtó 1861-től 1947-ig  -  pdf    

Murádin Jenő: Történelmi tabló a szellem szabadságáról

Murádin Jenő: Körösfői-Kriesch Aladár

Murádin Jenő: A vallásszabadság deklarálása - megjelent a Rubicon 2017/12. számában

Dr. Nyiredy Szabolcs: In memoriam Gelei József

Dr. Nyiredy Géza: Gelei József szellemisége  

Dr. Obrusánszky Borbála - Bálint Gábor nagy keletutazónk

Pálffy László: Ecce homo  

 

Pál János - ismertető   - Tartalom és bevezető 

Pál János: 1956 és következményei Simén Dániel Unitárius teológiai tanár életpályájában

Pál János: Vissza- és elrománosítási kísérletek a székelyföldi unitárius egyházközségekben

Pál János: Unitárius egyházvezetés 1945-1965 között 

Pál János: Unitárius vallásoktatás 1945-1965 között  -  http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2014/ProMino-1404-08-Pal.pdf

Pál János: A zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet és egyházépítő stratégiájában 1940-44 között   - Forrás:  http://epa.oszk.hu/00000/00036/00073/pdf/117-146.pdf

Tárgyilagosan az egyházi közelmúltról – interjú Pál Jánossal

 

Pap Gy. László lelkész munkássága

Pap Gy. László: Váradi disputa 1569-2009 - történelem

Pap Gy. László: Unitárius örökségünk - Nagyvárad-Bihar   - történelem

Pap Gy. László: Az Erdélyi Unitárius Egyház - történelem

Pap Gy. László: Ezredvégi kereszténység  - történelem

Pap Gy. László: A szombatos mozgalom  - történelem

 Pap Gy. László: Bözödújfalu - történelem

Pap Gy. László: Bágyon - 1848 - történelem

Pap Gy. László: 1848 - történelem

 Pap Gy. László: Fegyelmezés a bágyoni egyházközségben - történelem

Pap Gy László: Ellentéthelyzetek és azok kezelése Bágyonban a 17. századból - történelem

Pap Gy. László: Gazdálkodási fegyelemtartás - történelem

Pap Gy. László: Csegez - történelem

Pap Gy. László: Október 6 - történelem

Pap Gy. László: Balázs Ferenc - életrajzok

Pap Gy. László: Simén Domokos - életrajzok

Pap Gy. László: Komjátszegi Géza - életrajzok

Pap Gy. László: Az unitárius elnevezés  - teológia

Pap Gy. László: A barátságról - teológia

Pap Gy. László: Hit és vallás - teológia

Pap Gy. László: Jézus tanítása - teológia

Pap Gy. László: Örökélet - teológia

Pap Gy. László: Próféta - teológia

Pap Gy. László: Unitárius álláspont - teológia

Pap Gy. László: Unitárius hitelvek - teológia

Pap Gy. László: Unitarizmus - teológia

Pap Gy. László további munkássága és honlapja 

 

Pap Mária: Ember a hatalomban

Pécsi L. Dániel: Unitárius címerek  

Péterffy Gyula: Passió

Br. Petrichevich-Horváth Kálmán: Az unitárizmus hivatása a jövőben

Rázmány Csaba: A kijelentés lényege Varga Béla és az unitarizmus szemszögéből

 

Dr. Rezi Elek adatlapja 

Dr. Rezi Elek: "Hiszem az örökéletet" - húsvét teológiai üzenete az unitáriusok számára - Unitárius Közlöny 2000. március-május

Dr. Rezi Elek: Válaszd az életet!  Unitárius erkölcsi tanulmányok: II. Erkölcsi megítélésünk szempontjai -  Unitárius Élet 1999. november-december

Dr. Rezi Elek: "Uram taníts minket imádkozni" - Unitárius Kalendárium 2009

Dr. Rezi Elek: Unitárius hit- és erkölcstan

Dr. Rezi Elek: A vallásszabadság

Dr. Rezi Elek: In memoriam Kovács István Sándor 

Dr. Rezi Elek: Néhány szempont a Keresztség Unitárius Teológiai értelmezéséhez

Dr. Rezi Elek: Halottak napja hitfelfogásunkban

Dr. Rezi Elek: Az Unitárius vallás alapelvei   PDF

Dr. Rezi Elek: Szent-Iványi Ilona: Az egyezkedés lehetőségei  

Dr. Rezi Elek: Az alkoholizmus 

Dr. Rezi Elek: Erdő János szellemi arca írásai tükrében

Dr. Rezi Elek: Emlékezés Socinus Faustusra 

Dr. Rezi Elek: Az új kijelentés eszköze 

Dr. Rezi Elek: A családi erőszak és leküzdései lehetőségei 

Dr. Rezi Elek: Balázs Ferenc teológiája   

STUDIA DOCTORUM I. 2013

 

Sándor Krisztina: A Keresztény Magvető újraindítása 1971-ben  -  Forrás:  https://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/28842/KM_2013-3_001_Sandor_Krisztina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Simén Domokos: A két József

Simén Domokos: Az "Unikum ember" -Homoródalmási Mihály János

Simén Domokos: Az unitárius egyház és vallás

Simén Domokos: UNITÁRIUS és UNIT-ÁRIUS

Simén Domokos: Unitárius vallásáért börtönben volt Erzsébet angolkirálynő ősanyja

Simén Domokos: A csíksomlyói pünkösdi búcsú eredetéről

Simén Domokos: Történelem vagy legenda  - PDF - (A csíksomlyói búcsúról - megjelent a Vallási Néprajz 14. kötetében)

Simén Domokos: A harang és a harangszó jelzése

Simén Domokos: Lássunk világosan és beszéljünk igazat!  - Unitárius Élet 1999. november-december 

Simén Domokos: Emlékezés János Zsigmond unitárius fejedelemre

Simén Domokos: János Zsigmond valláspolitikája

Simén Domokos: SIMON MIHÁLY,  EGYHÁZUNK ELSŐ FÖGONDNOKA

Simén Domokos: Dávid Ferenc

Simén Domokos beszédek

 

Simén Domokos: Az unitáriusok kolozsvári főiskolájának könyvtára

Dr. Szabó Árpád: Az Istentisztelet alkotóelemei

Dr. Szabó Árpád: Az imádság valláslélektani alapjai

Dr. Szabó Árpád: Mindenben szeretet

Dr. Szabó Árpád: Így imádkozzatok - Unitárius Kalendárium 2009

Dr. Szabó Árpád: Unitárius vallásunk időszerű kérdései - Unitárius Kalendárium 2009

 

Szabó Dezső: Unitáriusok sírjai a kolozsvári házsongárdi temetőben

Szabó Gyula: A csíksomlyói búcsú: még több toleranciával

Szabó Zoltán: Kőbe vésett történelem

Szász János: Az unitárius vallásos gondolkodás

Szász János: Dávid Ferenc 

Szász János: Újra a budai disputáról  

Szász Ferenc: Gesta Unitariorum

Szász Ferenc: Jézus evangéliuma a mai világban

Szász Ferenc: "Én Istenem, én Istenem"

Szász Ferenc: Az unitarizmus lényege: egyetlen - egységes - egyetemes

Szász Ferenc beszédek

Szász Ferenc: Istenfélelem? - Istenszeretet?

 

Szinte Gábor festőművész

Szinte Gábor:  Leonardo magyar is volt?  

Szinte Gábor:  Mona Lisa: Leonardo "anyaképe".

Szinte Gábor:  Tévedés vagy tisztelgés? 

Szinte Gábor:  A megváltott jövő 

 

Dr. Szent-Iványi Sándor: Jézus emberarca

Dr. Szent-Iványi Sándor: Jézus gyógyításai

Dr. Szent-Iványi Sándor: Bartók Béla és az unitáriusok

Dr. Szent-Iványi Sándor: Útravaló  (htm)   +  (rtf)    

Dr. Szent-Iványi Sándor - A szenvedésről  pdf

Dr. Sztankóczy Zoltán munkássága

Dr. Sztankóczy Zoltán: A ma és holnap unitarizmusa  (Keresztény Magvető 2002. 2-3. száma)

Dr. Sztankóczy Zoltán: Az egyszerű keresztény hit gyökere  (Unitárius Élet 1993. szeptember-október)

Török Tamás: Unitáriusok

Török Tamás: Mi az, hogy unitárius?   - htm -

Török Tamás: Mi az, hogy unitárius?  - pdf -

Történetek

Történetek Brassairól

Unitárius Egyházi törvény a házassági jogról 1889-ből - PDF letöltve google forrásról -

Unitárius KÁTÉ  - DOK

Varga Béla: Dávid Ferenc egyénisége és az unitárius vallás   PDF

Vári Albert: Miért vagyok én unitárius?

Vári Albert: Kereszténység és Unitarizmus

Zoltán Sándor: Unitárius vallás és Unitárius Hiszekegy  PDF 

 

( folyamatosan bővülő anyagok, melyeket számítógépbe vitte és közzéteszi  Léta Sándor unitárius lelkész )